Công văn số 494/SGDĐT-VP ngày 12/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nội dung chi tiết công văn xem tại đây.