Ngày 05/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

       Trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức thi, cấp chứng chỉ khi đủ điều kiện về  thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

        Trung tâm giáo dục thường xuyên được liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm được phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên khác trên địa bàn để thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục hỗ trợ khác theo nhu cầu của người học, của các nhà trường. Các hoạt động phối hợp phải đảm bảo các quy định của pháp luật.

     Nội dung thông tư xem tại đây.