Công văn số 162/TB-SGDĐT ngày 02/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa