Thực hiện công văn số 2719/SGDĐT-VP ngày 27/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tập trung phòng chống bão số 9 (Molave), học sinh toàn trung tâm nghỉ học ngày 28/10/2020.

Thực hiện công văn số 2719/SGDĐT-VP ngày 27/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tập trung phòng chống bão số 9 (Molave). Đơn vị thông báo đến toàn thể CB-GV-NV và học sinh thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện phương án phòng chống bão lụt và cứu hộ cứu nạn theo kế hoạch số 150/KH-GDTX&HN ngày 27/10/2020.

2. Thực hiện nghiêm túc phân công trực của Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn.

3. Trong thời din ra mưa bão...Giáo viên, học sinh không đi qua các vùng trũng, các đập tràn...tránh nguy hiểm xảy ra.

4. Phụ trách các phòng chức năng thu xếp, sắp xếp hồ sơ để vào tủ ở ngăn cao để tránh ngập nước,..

5. Tắt hết các thiết bị sử dụng điện và có phương án phòng chống nếu bão lũ xảy ra.

6. Cột đóng, chằng hết tất cả các cửa phòng học, phòng chức năng để đề phòng bão,…

7. Đối với tổ Hướng nghiêp & dạy nghề có phương án và triển khai che bạt phòng chống các phòng máy tính để tránh xảy ra ngập nước trong sáng 28/10/2020 lúc7 giờ 00.

8. Lãnh đạo trực chỉ đạo: 

+ Cơ sở 1: Đ/c Tuấn -> điện thoại: 0978.026.632

+ Cơ sở 2: Đ/c Mẹo -> điện thoại: 0935.227.316

9. Bộ phận bảo vệ trực 24/24 ...

Đề nghị tất cả CB-GV-NV nghiêm túc triển khai thực hiện, có sự cố xảy ra báo cáo về điện thoại của Giám đốc: 0978.026.632