Thực hiện Công văn số 83/TB-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về việc thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Công văn số 894/SYT-VP ngày 13/3/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở (gọi tắt là các đơn vị) triển khai thực hiện một số nội dung sau:
 

Nội dung chi tiết xem file đính kèm:

1. Công văn 527/SGDĐT-VP ngày 16/03/2021 về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới của ngành Giáo dục và Đào tạo

2. Công văn 83/TB-UBND ngày 15/03/2021 về việc thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.