Công văn số 863/SGDĐT-VP ngày 28/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.