Thực hiện Công văn số 3711/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện các nội dung trong đó có việc cho học sinh tạm dừng đến trường kể từ ngày 12/05/2021.