Các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 17/02/2020 cho đến hết tháng 02/2020.