CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Qui Chế/ Điều Lệ
Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT  
Đăng ngày: 03/03/2013
Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23  tháng 11  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục
cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

File đính kèm : Thông tư 42.doc


THÔNG TƯ 21 /2010/TT-BGDĐT   
Đăng ngày: 20/09/2012

ĐIỀU LỆ

Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên


Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông   
Đăng ngày: 20/09/2012

Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
BAN HÀNH QUY CHẾ    Đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

 


Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông  
Đăng ngày: 12/11/2009

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông
––––––
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Mời Quý Thầy Cô tải về máy để xem chi tiết: Tải tại đây


Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.  
Đăng ngày: 12/11/2009

Quyết Định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG