CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP NINH HÒA
Chuyên mục: Dành cho giáo viên  
Ngày đưa tin: 04/03/2009    

Dự thảo quy chế đào tạo tiến sĩ

Tệp đính kèm: Du thao quy che dao tao TS.zip

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm: cơ sở đào tạo; tuyển sinh; chương trình và tổ chức đào tạo; luận án và bảo vệ luận án; thẩm định luận án và cấp bằng tiến sĩ; khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

2. Quy chế này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học và viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo).

3. Căn cứ các quy định của Quy chế này, Thủ trưởng cơ sở đào tạo có quy định chi tiết về các yêu cầu, điều kiện cụ thể về tuyển sinh, nội dung chương trình đào tạo, tổ chức quản lý đào tạo tại cơ sở, phù hợp với từng chuyên ngành đào tạo và mục tiêu chất lượng đào tạo của cơ sở, nhưng không được thấp hơn các yêu cầu và điều kiện quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học phục vụ giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ, vàhướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Điều 3. Thời gian đào tạo

1. Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ ít nhất là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học ít nhất là 4 năm tập trung liên tục.

2. Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được và được cơ sở đào tạo chấp nhận thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải yêu cầu tổng thời gian học và nghiên cứu tập trung tại cơ sở đào tạo đảm bảo được quy định nêu trên, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo để thực hiện đề tài nghiên cứu.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 


Các tin khác :

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG